PRACA NAUKOWA

PUBLIKACJE

 • Żmudzka-Wilczek E., Opara J., Mehlich K.: Ocena jakości życia osób po udarze mózgu przy pomocy skali SIP S.A.-30 cz. I. Zeszyty Metod.-Naukowe AWF Katowice 2006, 20, 71-84.
 • Żmudzka-Wilczek E., Bielecki A., Opara J., Mehlich K.: Ocena jakości życia osób po udarze mózgu przy pomocy skali SIP S.A.-30 cz. II. Zeszyty Metod.-Naukowe AWF Katowice 2006, 20, 85-96.
 • Żmudzka-Wilczek E., Bielecki A., Opara J., Mehlich K.: Skala S.A.-SIP 30 w ocenie jakości życia osób po udarze mózgu. Pedag. Psych. Med.-Biol. Prob. Phys. Training and Sports (Charków) 2006, 3, 126-131.
 • Opara J., Żmudzka-Wilczek E., Bielecki A., Mehlich K.: Czy ocena jakości życia może być miernikiem skuteczności rehabilitacji po udarze mózgu?. XII Sympozjum PTReh, Kraków, 22-24.09.2006. Rehabil. Med. 2006, 10, numer speclalny., 50-51.
 • Opara J., Mehlich K., Bielecki A.: Correlation between functional independence, depression and sport/recreational activity after spinal cord injury. Gymnica. Acta Universitatis Palackianae Olomucenis 2005, vol. 36, supl. 1, (CD). Materiały 4 Międzynarodowej Konferencji „Movement and Health”), Olomouc, 23-25.11.2005
 • Opara J., Mehlich K., Bielecki A.: Badania nad korelacją między niepokojem i depresją a aktywnością sportową u osób po urazie rdzenia kręgowego. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych. Wrocław 2-3.12.2005.
 • Opara J., Żmudzka-Wilczek E., Bielecki A., Mehlich K.: Health-Related uality of Life Assessment after Stroke using S.A.-SIP 30 questionnaire. Neurolgie pro praxi 2006, 2, supl. B, B60. Abstracts of 38th International Danube Symposium for Neurological Sciences, Brno, 6-8.04.2006
 • Opara J.,Żmudzka – Wilczek E., Bielecki A., Mehlich K.: Zastosowanie Kwestionariusza S.A. – SIP 30 do Oceny Jakości Życia po Udarze Mózgu. III Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej. Tarnowskie Góry 28-29.04 2006.
 • Opara J., Żmudzka-Wilczek E., Bielecki A., Mehlich K.: Does rehabilitation improve quality of life after stroke? Eur. J. Neurol. 2006, 13, supl. 2, p 267.
 • Opara J., Mehlich K., Bielecki A., Gasilewski J.: Bariery utrudniające aktywność sportową i rekreacyjną osób po urazie rdzenia kręgowego. Materiały IV Sympozjum Architektura i Technika a Zdrowie. Gliwice, 17-18.10.2006, 213-221
 • Opara J., Mehlich K., Bielecki A.: Zastosowanie Indeksu Chodzenia po Urazie Rdzenia Kręgowego- WISCI. Walking Index for Spinal Cord Injury. Ort. Traumat. Rehab. 2007, 2, 122-127.
 • Opara J., Bury W., Mehlich K., Ickowicz T., Bielecki A.: Zastosowanie skali Wisci II do oceny chodzenia po urazie rdzenia kręgowego-doniesienie wstępne. Postępy Rehabilitacji 5. VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. 27-29.09.2007 Łódź.
 • Opara J., Mehlich K., Bielecki A.: Kwestionariusz wpływu na uczestnictwo i autonomię = Impackt on participation and autosomy (IPA). Wiadomości Lekarskie. T.61, nr 1-3 (2008), s. 58-60.
 • Opara J., Mehlich K., Bielecki A.: Kilimetria w mielopatii szyjnej= Clinical cores and scales evaluating Cevical Spondylotic Myelopathy: (streszczenie). Rehabilitacja w Praktyce. Neurologiczne aspekty rehabilitacji w schorzeniach kręgosłupa. Katowice, 24-25. 04. 2009. Nr 2 (2009) supl. 8.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

 • 2004 I Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej: „Interdyscyplinarne problemy spastyczności”. PTRN, Zakopane, 19-21.03.2004.
 • 2005 XI Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji: „Rehabilitacja w protezoplastyce stawów, Rehabilitacja w kręgozmykach”. PTReh, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 8-10.09.2005
 • 2005 II Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej: „Kompleksowa rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym”.PTRN, Zakopane, 18-20.03.2005.
 • 2005 II Międzynarodowa Konferencja Naukowa.: „Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych”. Wrocław 2-3.12.2005.
 • 2006 XII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji: „Ocena skuteczności rehabilitacji medycznej oparta na dowodach naukowych”. Kraków 22–24.09.2006.
 • 20010 Konferencja Naukowo – Szkoleniowa, Dynasplint – Formohotis: „Rola i miejsce systemu Formohotis we współczesnej medycynie”. Pogorzelica 21.05-23.05.2010. D.T Splint Poland.
 • 2011 Seminarium Naukowe: „Medycyna Ortomolekularna – Zastosowanie w Praktyce”. Spała 12 – 13.02.2011.
 • 2011 Międzynarodowa Konferencja Fizjoterapia Polska: „Fizjoterapia – jeszcze sztuka czy już nauka”. Warszawa 2.04.2011.
 • 2013 Konferencja Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego: „Żywienie ludzi aktywnych”. Warszawa 4-5.09.2013..
 • 2013 XII Konferencja „Zdrowie zawodnika największą wartością”. Nowoczesne Technologie w medycynie sportowej. Łódź 24-25.10.2013. 2014 Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej: „Urazy głowy – następstwa i zapobieganie”. Istebna, 16.05.2014.

Praca w zespole badawczym pod kierownictwem prof. dr hab. Józefa Opary

 1. Tytuł projektu: Wszechstronna ocena sytuacji osób po urazie rdzenia kręgowego (URK):
  Przedmiotem badań są następstwa urazu rdzenia kręgowego (URK). We wczesnym okresie po urazie jest to szereg problemów natury medycznej, w okresie późniejszym obniżenie wszechstronnie rozumianej jakości życia. Przy użyciu formularza ankietowego składającego się z testów służących do oceny szeroko rozumianej jakości życia po URK autorzy chcą podjąć próbę ustanowienia precyzyjnej ankiety specyficznej dla osób po URK oraz ocenić sytuację i wpływ URK na rekreację fizyczną i sport wyczynowy osób niepełnosprawnych najczęściej poruszających się na wózku inwalidzkim. Badania odbywać się mają wg ustalonych kryteriów na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznych ośrodków rehabilitacyjnych i ośrodków sportowych.
 2. Tytuł projektu: Aktywność sportowa i rekreacyjna osób po urazie rdzenia kręgowego.
  Kontynuacja projektu dotyczącego wszechstronnej oceny sytuacji osób po urazie rdzenia kręgowego z roku 2005 ze specjalnym uwzględnieniem aktywności rekreacyjno-sportowej osób po uszkodzeniach rdzenia kręgowego. Opracowanie metodyki postępowania badawczego.
 3. Tytuł projektu: Adaptacja kulturowa i ocena przydatności skali S.A.-SIP 30 do badania jakości życia po udarze mózgu.
  Określenie tematu oraz metodyki badań Miejsce badań: AWF Katowice, GCR „Repty” w Tarnowskich Górach Próba: badania będą wykonane u ok. 100 chorych po pierwszym udarze dokonanym niedokrwiennym lub krwotocznym mózgu z niedowładem połowiczym, po upływie od 6 do 12 miesięcy od momentu wystąpienia udaru. Metoda badań: sondaż diagnostyczny, jednorazowy na próbie ważonej Technika badawcza: ankieta oraz zestaw testów jako narzędzi badawczych Narzędzia badawcze: w pracy zastosujemy najbardziej popularny kwestionariusz jakim jest 30-punktowa wersja skali SIP (Stroke-Adapted 30-item Version of the Sickness Impact Profile , S.A.-SIP 30) [17] – pierwszą skalę jakości życia przeznaczoną specjalnie dla chorych po udarze mózgu. Zawiera ona 30 pytań należących do ośmiu subskal takich jak: samoobsługa (higiena osobista, przenoszenie się, ubieranie), stosunki międzyludzkie, mobilność, komunikacja, stan emocjonalny, dbałość o gospodarstwo domowe, koncentracja uwagi i poruszanie się. Uzyskano zgodę autorów ankiety na użycie jej do badań w Polsce. Adaptacje kulturową zamierzamy przeprowadzić metodą podwójnego tłumaczenia zwrotnego. Dwóch badaczy dokona niezależnie od siebie tłumaczenia wersji angielskiej na język polski i następnie uzgodni między sobą ostateczną wersję polską. Następnie wersja polska metodą „back – translation” ponownie zostanie przetłumaczona na język angielski przez dwóch Anglików („native speakers”) znających język polski, ale nie znających wcześniej tłumaczonego oryginału angielskiego. Po porównaniu obu wersji z oryginalnym tekstem angielskim i tłumaczeniem powrotnym zostanie wybrana ostateczna wersja polska. Do oceny samodzielności w wykonywaniu czynności życia codziennego użyjemy Wskaźnika Funkcjonalnego „Repty”. Ocenę depresji przeprowadzi się przy pomocy Szpitalnej Skali Niepokoju HADS. Przed badaniem jakości życia będą ocenione funkcje poznawcze przy pomocy Mini Mental Scale (MMSE). Afazję oceni się przy pomocy Przesiewowego Testu Afazji Franchay (Frenchay Aphasia Screening Test) FAST.


Celem pracy będzie adaptacja kulturowa skali S.A.-SIP 30 i ocena jej przydatności do oceny jakości życia chorych po udarze mózgu, jak to ma miejsce w Europie. W Polsce ocena tego typu nie jest stosowana na szeroką skalę.

Praca w zespole badawczym pod kierownictwem dr hab. n. med. Marcina Domżalskiego

I – Tytuł projektu : Analiza patologii mięśnia podgrzebieniowego u siatkarzy.
Opis badania: badaniem będą objęci zawodnicy wyczynowo trenujący siatkówkę i grający w najwyższych klasach rozgrywek. Grupę badawczą stanowić będzie około 100 osób.
Badania zostaną przeprowadzone w klubach sportowych, w których aktualnie grają zawodnicy. Każdy uczestnik będzie poddany: – badaniu klinicznemu, – analizie czynnościowej mięśnia podgrzebieniowego, – badaniu EMG powierzchownemu dla nerwu nadłopatkowego, – badaniu USG i/lub MRI, – funkcja stawu barkowego będzie oceniana skalą Constant Shoulder Score.

Udział w badaniu nie wiąże się z żadnymi niepożądanymi skutkami.
Celem pracy jest dokonanie szczegółowej analizy funkcji oraz stopnia atrofii mięśnia podgrzebieniowego u siatkarzy.
Problem jest niezwykle istotny, ponieważ jest najczęstszą przyczyną dolegliwości ze strony barku i absencji treningowej u siatkarzy. Analiza patologii mięśnia pozwoli na opracowanie efektywnych metod prewencji i rehabilitacji tych zmian.

– 2009.11.03 – Obrona Pracy doktorskiej pt.: „Rola aktywności ruchowej w usprawnianiu osób po urazie rdzenia kręgowego”

– 2010.11.15 – Nominacja do „I Międzynarodowej Nagrody Naukowej Światowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB)”